தொடர்பு விபரங்கள்
சுகாதார சேவைகள் தினைக்களம்
Rfhjhu tshfk>; e{u;nfhOk;G t{jp>
FUehfy; 60000
(+94) 037 22 23479
(+94) 037 22 26758
(+94) 037 22 21359
(+94) 037 22 25584
(+94) 037 22 25581
info@healthdept.nw.gov.lk
info@healthdept.nw.gov.lk
(+94) 037 22 23479
(+94) 037 22 26758
(+94) 037 22 21359
(+94) 037 22 25581
Rfhjhu tshfk>; e{u;nfhOk;G t{jp>
FUehfy; 60000
Copyright 2014 Provincial Department of Health Services. All Rights Reserved. Design by Cyclomax